Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 24.11.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД АЙТОС.
02.08.2019
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" [ още новини ... ]

 
 
   

НОВИНИ

20.06.2014
Уеб приложение за достъп до информация за съдебните дела "Съдебна информационна система"

 

            [ВХОД В ПОРТАЛА]

 • 1. Предназначение

Уеб приложението за достъп до информация за съдебните дела е надстройка на функциониращата в съдилищата система САС "Съдебно деловодство" и е разработено с цел да осигури бърз и лесен Интернет достъп за регистрирани потребители (адвокати, юристи, магистрати) до информация за делата в съдилищата, в които е внедрена и функционира САС.

Уеб приложението е реализирано в изпълнение на Препоръка Rec/2002/13 на ЕС за публично разпространение на съдебна информация, свързана с Европейската конвенция за правата на човека за бърз и по-ефективен достъп до съдебната практика и съдебната информация. Използването му се определя като услуга в сферата на електронното правосъдие, тъй като чрез него се осъществява предоставяне в електронна форма  на информация, свързана със съдебната система.

 • 2. Обхват

Уеб приложението предоставя наличната в базата данни съдилищата от Бургаски съдебен район информация за движението на съдебните дела, включително:

 • номер и година на образуване на делото, предмет;
 • страни;
 • насрочени заседания;
 • проведени открити и закрити/разпоредителни заседания;
 • постановени съдебни актове - извеждането на диспозитив е според настройките на уеб приложението в съответния съд;
 • документи, подадени от страните в хода на съдебното производство, включително за обжалване на съдебни актове;
 • изпращане на други съдебни инстанци и връщане с резултат от обжалването;
 • достъп до документи от електронните папки на делата - протоколи от открити съдебни заседания и постановени съдебни актове, според настройките на уеб приложението.

При извеждане на информация за делата са заложени следните ограничения::

 • не се извеждат данни за съдия-докладчик и членове на съдебния състав;
 • не се извежда диспозитив на съдебни актове, отбелязани с атрибут "Не подлежи на публикуване в Интернет";
 • не се извежда диспозитив на протоколно определение за открити заседания, маркирани с атрибут "Разглеждане при закрити врата";
 • не се извеждат лични данни за ЕГН и имена на физически лица. Ако в диспозитивите на съдебните актове (свободен текст) има цитиран ЕГН, автоматично се заличава със символен низ "**********", а имената се заменят с инициали.

Осигурени са възможности за търсене на информация по различни критерии:

 • за съдебно дело по посочени данни за:
 • - вид, номер и година;
 • - данни за страна;
 • - номер и година на дело на друга съдебна инстанция (напр. по данни за първоинстанционно дело).
 • За входящ документ - по входящ номер и година на документа;
 • За насрочени дела за посочен период - по данни за страна.

За достъп до информация за дела, отбелязани с атрибут "Дело с ограничен достъп" задължително се изисква въвеждане на ЕГН на физическо лице, респ. БУЛСТАТ/ЕИК на юридическо лице, което е страна по съответното дело.

 

Предоставя се достъп до тази информация за:

 • Окръжен съд - Бургас;
 • Районните съдилища в Айтос, Бургас, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Средец и Царево.

 

Всеки потребител (адвокат, юрист, магистрат) самостоятелно ще урежда своя достъп съгласно променените условия, описани по-долу.

 

С тези промени се цели предоставяне на еднакви условия и равнопоставеност при  получаване на услуги за юристи от Бургаски съдебен район и  участниците в съдебни процеси от страната.

 

За получаване на достъп до информацията за съдебните дела е необходимо:

 

 • * Клиентът да е юрист или да е страна по дело.
 • * Клиентът да е регистриран като потребител на уеб портала с потребителско име и парола.
 • * Клиентът да има достъп до Интернет. Ако ползва браузър MS Internet Explorer, версията му да е 6.0 или по-висока.

 

Вариантите за достъп до информация за съдебните дела са:

ЛИМИТЕН - неограничен във времето достъп, лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела и тегленето на документи от електронните папки на делата до размера на внесения депозит. Цена на 1 справка за движението на делото е 0.50 лв., а цената за един изтеглен съдебен акт или протокол - 1.00 лв., независимо от броя на страниците;

АБОНАМЕНТЕН - ограничен във времето достъп (6 или 12 месеца), лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела, без възможност за теглене на файлове от електронните папки на делата. За този вариант на достъп се сключва договор.

 

Депозит за лимитен достъп и сума по абонаментен договор могат да бъдат внесени:

 • 1. В офисите на "Информационно обслужване" АД, клон Бургас:
  - в Агенцията по вписвания - гр. Бургас, пл."Жени Патева" № 1;
  - в Офиса гр.Бургас, бул. "Янко Комитов"№3, ет.4, ст.6
 • 2. По банков път:
  банкова сметка BG45CECB979010C9349000,
  BIC код CECBBGSF,
  Банка ЦКБ АД КЛОН БУРГАС;
 • 3. Клиентите могат да заявят своето желание да станат потребители на уеб портала за достъп до информация за съдебните дела в офисите на "Информационно обслужване" АД клон Бургас и на телефони:
  (056) 88 65 88,
  (056) 84 02 43,
  0887 18 76 00
  на e-mail: burgas@is-bg.net , като посочат e-mail адрес, на който да бъдат изпратени потребителско име и парола за достъп.

02.08.2019
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" [ още новини ...]

10.07.2019
Конкурс за длъжността "Съдия по вписванията" [ още новини ...]

10.06.2019
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" [ още новини ...]

08.05.2019
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ" [ още новини ...]

22.04.2019
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още новини ...]

02.04.2019
ОБЯВА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ [ още новини ...]

25.03.2019
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ" [ още новини ...]

16.01.2019
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА [ още новини ...]

17.12.2018
ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА [ още новини ...]

26.11.2018
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА" [ още новини ...]

01.03.2018
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПРИЗОВКАР" [ още новини ...]

30.11.2017
ВАЖНО! РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС [ още новини ...]

14.11.2017
ОФИЦИАЛНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА РАЙОНЕН СЪД - АЙТОС [ още новини ...]

30.10.2017
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ПРИЗОВКАР" [ още новини ...]

12.10.2017
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" [ още новини ...]

Страница: 123
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
Вътрешни правила
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Безплатна правна помощ - Информация
Публикации във връзка с реализиране на образователна програма
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД АЙТОС  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас